De informatie op deze site van  Bridge Blijft Boeien  wordt niet

 

meer vernieuwd. Je komt op de nieuwe site via deze link 

 

https://bridgeblijftboeien.nl

 

Er is de nieuwe site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

Bridgeclub BBB (Bridge Blijft Boeien) Laren Gld  

 

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website.

 

Bridgeclub BBB, spelend in Laren Gld, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons.

 

Als speler bij de bridgeclub BBB levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummers) en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in onze administratie.

 

Indien u bij ons speelt en in onze administratie bent opgenomen leveren we u verschillende diensten.

 1. Het rekenprogramma Bridge-It wordt op basis van een  licentieovereenkomst met Bridge Systems BV gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag.
 2. Onze club heeft een eigen website: www.bbblaren.nl, waarop de uitslagen en verdere bijzonderheden worden opgenomen.

 

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren, te beoefenen en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van

 • onze clubavond/middag/ochtend en overige activiteiten van ons en het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);

 • onze clubwebsite, www.bbblaren.nl
 • toezending van uitnodigingen en overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van onze bridgeclub, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;

 

· .

 

 • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;

 • afspraken uit overeenkomsten met ons, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan: 
  - de lidmaatschapsovereenkomst 
  - de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die door onze club wordt georganiseerd en uitgerekend wordt met het rekenprogramma Bridge-It

 • onze financiële administratie (contributies etc.)

 • het verwezenlijken van historische doelen.

 

Het rekenprogramma (Bridge-It) en onze website zijn belangrijke digitale instrumenten die ons ter beschikking staan en waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt, beperkt tot voor zover als ieder daartoe gerechtigd is.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan zullen wij trachten om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

 

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van onze bridgeclub zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

 

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens