Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

 

Clubregels

              

Het bridgeseizoen bij BBB loopt van half september tot eind april/begin mei.

Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddag bij Café/restaurant Stegeman. We beginnen om 13.30 uur. U wordt verzocht om 10 min. voor tijd aanwezig te zijn. Er worden 6 spelrondes van 4 spellen gespeeld in vier lijnen.

De totale competitie bestaat in het algemeen uit 6 competitierondes van vijf spelmiddagen per ronde.

De uitslagen worden op het eind van de zitting mondeling bekendgemaakt en per e-mail (voor zover de adressen bekend zijn) aan de spelers verstuurd. Op de site worden de bijgewerkte competitiestanden zo spoedig mogelijk gepresenteerd.

 

1. Afmelden

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op een spelmiddag, dient u zich af te melden.

U doet dat bij voorkeur op een voorafgaande spelmiddag door uw afwezigheid te noteren in het schift op de tafel van de wedstrijdleiding. U kunt zich ook telefonisch afmelden op de BBB-telefoon 06-46 686 175 uiterlijk ’s maandags voor 13.30 uur, i.v.m. het vinden van een invaller. U kunt zich niet per e-mail afmelden!

 

2. Spelen met invallers

Speelt u met een invaller, dan gelden voor de uiteindelijke score, die aan het oorspronkelijke paar wordt toegekend, de volgende regels:

  • invaller binnen de club: eigen score met min. 47,5%, max. 52,5%
  • invaller buiten de club:  eigen score met min. 47,5%, max. 52,5%.

 

3. Spelen als combipaar

Het kan voorkomen, dat er een combipaar gevormd wordt van spelers waarvan  de partner afwezig is.

Voor een combipaar gelden voor de uiteindelijke score, die aan het oorspronkelijke paar wordt toegekend, de volgende regels:

  • combipaar van spelers uit dezelfde lijn: eigen score met min. 47,5%, max. van 52,5%.
  • combipaar van spelers uit andere lijnen:  speler in een hogere lijn: eigen score met min. 47,5%,
                                                                                  speler in een lagere lijn: eigen score met min. 47,5 en max. 52,5%.

 

4. Paar in een andere lijn

Om een goede lijnindeling voor een spelmiddag te verkrijgen kan het nodig zijn, dat een paar in een hogere of lagere lijn wordt ingedeeld. Voor de uiteindelijke score gelden dan de volgende regels:

  • paar in een hogere lijn: eigen score + 2%.
  • paar in een lagere lijn: eigen score.

 

5. Combitafel

Als er in twee lijnen een oneven aantal paren is, kan er een combitafel worden ingericht, waaraan paren uit twee verschillende lijnen spelen. Aan deze combitafel speelt de hoogste lijn steeds N-Z en de laagste lijn O-W. Zo worden dus de paren uit dezelfde lijn met elkaar vergeleken. De uiteindelijke score wordt dan ook niet gecorrigeerd.

 

6. Afwezigheid

6.1

Is tijdens een spelmiddag een bridgepaar paar met beide spelers afwezig dan gelden de volgende regels:

- eerste keer afwezig: gemiddelde van de in de competitieronde gespeelde zittingen behaalde scores

- tweede keer afwezig: gemiddelde van de scores van de gespeelde zittingen in de competitieronde minus 10 %

- derde keer afwezig: score 0% en degradatie naar de lagere lijn.

6.2

Als een paar, spelend in de A of B lijn, door afwezigheid is gedegradeerd en aansluitend minimaal tweemaal afwezig is tijdens de daaropvolgende competitieronde(s), vindt niet nogmaals degradatie plaats. Er volgt dus bij een langere afwezigheid slechts éénmaal degradatie. Op deze manier wordt voorkomen, dat sterke spelers “ten onrechte” in een lage lijn spelen.

De afwezigheid moet ononderbroken en van te voren gemeld zijn aan de wedstrijdleiding of moet door onvoorziene omstandigheden zijn veroorzaakt (b.v. ziekte). Dit laatste ter beoordeling van het bestuur.

Indien door toepassing van dit artikel degradatie van een paar wordt voorkomen, dan degradeert het paar dat als eerstvolgende in aan- merking komt voor degradatie. (In de regel is dit het paar dat op de vijfde plaats van onder staat.) Op deze manier blijft een evenwichtige verdeling van de paren gehandhaafd.

 

7. Promoveren/degraderen

Na iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.

De vier paren met de hoogste gemiddelde score ( in de lijnen B, C en D) promoveren naar de hogere lijn.

De vier paren met de laagste gemiddelde score (in de lijnen A, B en C) degraderen. (punt 6.2 kan van toepassing zijn).

Hebben meerdere paren dezelfde eindstand, dan wordt eerst gekeken of er met invallers is gespeeld. Het paar dat het minst met invallers heeft gespeeld gaat voor. 

Bij gelijke eindstand wordt de laagste zittingsscore weggelaten en wordt opnieuw een eindscore berekend. 

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur en wedstrijdleiding van deze regel afwijken. 

 

8. Clubkampioenschap  

Gedurende het bridgeseizoen worden op het eind van iedere competitieronde aan ieder paar ranking punten toegekend. Hoe hoger de plaats op de ranglijst en hoe hoger de lijn waarin gespeeld is, des te hoger het aantal ranking punten dat toegekend wordt. Het paar met het hoogste aantal punten op het eind van het seizoen wordt clubkampioen. Voor de toekenning van de ranking punten wordt een door de NBB geadviseerde tabel gehanteerd (zie onder).  

De clubkampioen wordt op de laatste spelmiddag van het seizoen bekendgemaakt en gehuldigd.

 

9. Slemcompetitie

In de slemcompetitie worden voor iedere geboden slem volgens onderstaande regels punten toegekend:

- klein slem geboden en gemaakt: kleur 2, SA 3,

- klein slem geboden en niet gemaakt: - 1,

- groot slem geboden en gemaakt: kleur 4, SA 5,

- groot slem geboden en niet gemaakt: - 2.

De winnaar van de slemcompetitie is het paar met het hoogste aantal punten en wordt op de laatste spelmiddag van het seizoen bekendgemaakt en gehuldigd.

 

11. Beloning voor 7SA

Het paar, dat bij een van de spellen als enig paar een 7SA bod realiseert, kan rekenen op een beloning (een fles wijn) voor moed en inzicht.  

 

September 2014.

              

Ranking tabel clubkampioen (2017-2018)

 

Positie

 Lijn A

Lijn B

Lijn C

Lijn D

1

100

74

55

41

2

90

67

50

37

3

80

59

44

32

4

70

52

38

28

5

60

44

31

25

6

50

37

27

23

7

45

33

24

20

8

40

29

20

17

9

35

26

16

15

10

30

22

13

12

11

25

18

11

10

12

20

14

9

7

13

15

11

7

5

14

10

7

5

3

15 5 3 2 1
16 0 0 0 0

 

Spelregels voor wedstrijdbridge

 

Ook bij BBB gelden de ïnternationale spelregels voor Wedstrijdbridge 2017 van de World Bridge Federation.

De vertaling ervan vindt u in het blauwe spelregelboekje van de Nederlands Bridge Bond.

Slechts weinigen van onze leden zullen echter dit boekje ter beschikking hebben. Bovendien nodigt het niet echt uit om erin te lezen.

Een goed leesbare samenvatting van de spelregels vindt u hier.

 

 

 

Gewogen gemiddelde

 

Voor het berekenen van de competitiestand wordt in het rekenprogramma (Bridge-it) uitgegaan van het gewogen gemiddelde, d.w.z. een resultaat behaald tijdens een zitting waarin minder spellen gespeeld zijn, telt minder zwaar mee in de competitiestand.

De berekening is als volgt:

de zittingsresultaten worden vermingvuldigd met het aantal in de zitting gespeelde spellen en bij elkaar opgeteld. Dit totaal wordt gedeeld door het totaal in de competieronde gespeelde spellen.

Zo ontstaat het gewogen gemiddelde, waarin de zittingsresultaten naar rato van het aantal in die zitting gespeelde spellen meetellen in het eindresultaat.

 

Verschil in “niet gespeeld” en “pas”

 

De zittingsuitslag wordt altijd berekend over de daadwerkelijk gespeelde spellen. Wanneer bij een spel dus “Niet Gespeeld” (NG=0) wordt ingevoerd, telt het spel niet mee voor deze uitslag.
De competitiestand op het einde van de competitieronde is een gewogen gemiddelde van de uitslagen van de vier zittingen. D.w.z. de zittingsuitslag waarin minder spellen zijn gespeeld telt minder zwaar mee in het bepalen van de eindstand van de competitieronde. Zie boven.

 

Wanneer er op een spel een rondpas is geweest, wordt voor beide paren een score van nul genoteerd.

In onderstaand voorbeeld ziet je wat het effect hiervan is bij het berekenen van de uitslag.

Ervan uitgaande dat het spel gespeeld wordt door twaalf paren (6 in NZ –richting en 6 in OW richting), dan zijn er per keer 10 matchpoints (aantal paren - 2) te verdelen tussen NZ en OW afhankelijk van de plaats t.o.v. alle op dat spel behaalde resultaten. Hoogste score 10 en de laagste score 0 MP’s.

 

NZ speelt:

Res NZ

Res OW

Score NZ MP / %

Score OW

MP/%

1S + 1

110

-110

  7  /  70%

  3 /    30%

1S + 1

110

-110

  7 /   70%

  3 /    30%

1S C

80

-80

  4 /   40%

  6 /    60%

Pas

0

0

  2 /   20%

  8 /    80%

1S-1

-50

+50

  0 /    0 %

10 / 100%

1S+2

140

-140

10 / 100%

  0 /     0%

 

De zittingsuitslag in %  is het totaal van het aantal behaalde matchpoints per spel, gedeeld door het maximum aantal matchpoints over de gespeelde spellen x 100%. Bij 24 spellen en 12 paren is het maximum aantal matchpoints 240. Heeft een paar een stilzit gehad, dan is voor dat paar het maximum aantal matchpoints 200. Ieder spel dat als niet gespeeld is genoteerd verlaagd in dit voorbeeld het totaal aantal te behalen matchpoints met 10.