Bridge Blijft Boeien

 

 

Bridgeclub Laren Gld

 

 

 

 

 

 

Clubkampioenschap  seizoen 2019/2020

 

Gedurende het bridgeseizoen worden op het eind van iedere competitieronde aan ieder paar ranking punten toegekend. Hoe hoger de plaats op de ranglijst en hoe hoger de lijn waarin gespeeld is, des te hoger het aantal ranking punten dat toegekend wordt. Het paar met het hoogste aantal punten op het eind van het seizoen wordt clubkampioen. Voor de toekenning van de ranking punten wordt een door de NBB geadviseerde tabel gehanteerd (zie clubregels).  

De clubkampioen wordt op de laatste spelmiddag van het seizoen bekendgemaakt en gehuldigd.

Rang Paar totaal ronde1 ronde 2 ronde 3 ronde 4
1 Francis Beltman & Mary van Saane 269 74 B 45 A 70 A 80 A
2 Linze Hoekstra & Nanno Prummel. 267 52 B 25 A 100 A 90 A
3 Tiny van Dam & Anja Floors 259 80 A 90 A 15 A 74 B
4 Lies Noordman & Wim Noordman 252 67 B 35 A 90 A 60 A
5 Stientje van der Sluis & Hélène Versnel 224 100 A 20 A 37 B 67 B
6 Mieni Kloosterboer & Ab van de Mey 220 45 A 100 A 60 A 15 A
7 Els van Leeuwen & Joke Plantenga 210 70 A 30 A 40 A 70 A
8 Rien van Dam & Bert Scholten 201 90 A 80 A 5 A 26 B
9 Teunis in 't Hof & Adri Hoogstrate 200 60 A 50 A 45 A 45 A
10 Anne de Man & Gerrie Vuijst 195 40 A 70 A 80 A 5  
(11) Ria Degen & Miny van der Zande 179 5 A 0 B 74 B 100 A
(11) Arine Burbach & Trijnie Hoogstrate 170 55 C 33 B 52 B 30 A
13 Anneke Klein Hegeman & Ton Keulemans 168 59 B 10 A 59 B 40 A
14 Vera Idenburg & Emma van  Straaten 160 30 A 60 A 50 A 20 A
15 Lies Roskam & Nicole Scheelbeek 159 20 A 74 B 30 A 35 A
16 Marijke van Beersum & Tiny Maarse 157 37 B 67 B 20 A 33 B
17 Phia Beverdam & Arie Beverdam 147 22 B 22 B 44 B 59 B
18 Hetty Roosenburg & Rob Jonker 144 10 A 59 B 25 A 50 A
19 Willem  Avenarius & Vechter Rijkens 141 44 B 52 B 35 A 10 A
20 Els van der Vliet & Harry Ebbers 136 26 B 18 B 67 B 25 A
21 Hetty Decoz & Henny Louwerenburg 123 20 C 50 C 3 B 50 C
22 Elly van Baal & Dinie de Greef 115 27 C 55 C 26 B 7 B
23 Marietje Lensink & Leny Wuestman 113 29 B 11 B 55 C 18 B
24 Connie van der Meulent & Henk Berkenbosch 112 11 C 11 C 38 C 52 B
25 Wil Kruiswijk & Jannie Dik 110 15 A 29 B 11 B 55 C
26 Betsy Antvelink & Gerda Lodeweges 107 35 A 40 A 10 A 22 B
(27) Fokje Brand & Bert Brand 102 25 A 15 A 18 B 44 B
(27) Miny Kok & Dick Steeman 102 31 C 20 C 24 C 27 C
29 Jan Beltman & Hieke Harkink 100 18 B 3 B 50 C 29 B
30 Rikie Kuiper & Bertus Kuiper 99 14 B 14 B 27 C 44 C
(31) Alie Eisink & Joost Kers 98 25 D 25 D 7 D 41 D
(31) Johan Dollekamp & Rudolf  Schreuder 98 38 C 44 B 7 B 9 C
33 Alie Kamp & Joke Wilhelm 97 9 C 37 D 31 C 20 C
34 Dinie Nijenhuis & Corry Struijk 95 24 C 31 C 16 C 24 C
35 Annemiek Langelaar & Martha  Rodermond 93 41 D 9 C 32 D 11 C
36 Johanna Heijink & Gerrie Hissink 92 33 B 37 B 22 B 0 B
37 Geertje Dekkers & Harry Dekkers 87 7 B 44 C 33 B 3 B
38 Henny Brunnekreef & Ans van Essen 86 7 C 28 D 13 C 38 C
39 Hermine Scholten & Jan Scholten 81 3 B 27 C 20 C 31 C
40 Hetty Kuijper & Minie Nijkamp 79 5 C 20 D 41 D 13 C
(41) Betsy v.d. Neer & Gerda Verlare 78 32 D 16 C 2 C 28 D
(41) Lia Makkink & Wilma Rouweler 78 10 D 41 D 11 C 16 C
43 Rein Brouwer & Joop Lensink 77 11 B 38 C 14 B 14 B
44 Trudy Beumer & Fennie Hoentjen 75 44 C 26 B 0 B 5 C
45 Rita Greben & Ab Hemeltjen 74 23 D 23 D 25 D 3 D
46 Magda Boswinkel & Jan van der Laan 73 28 D 24 C 9 C 12 D
47 Annie Bisschop & Erie Braakhekke 72 20 D 10 D 5 D 37 D
(48) Hendrika Kettelarij & Frits Koopmann 71 16 C 7 C 23 D 25 D
(48) Ida Kers & Woutje Sybrandy 71 15 D 32 D 7 C 17 D
(50) Betsy Duwel & Suzan Rouwers 69 7 D 15 D 15 D 32 D
(50) Gerrit Haytink & Henk Lubberdink 69 37 D 2 C 28 D 2 C
(50) Paulien Wolfraad & Peter Wolfraad 69 50 C 7 B 5 C 7 D
53 Anneke Zeggelink & Gerrit Zeggelink 68 0 B 13 C 44 C 11 B
(54) Henk Wegh & Paul Lemmens 55 13 C 5 C 17 D 20 D
(54) Wiet Burbach & Gérard Lips 55 17 D 17 D 20 D 1 D
56 Gerrie ten Have & Alie Leunk 54 5 D 5 D 37 D 7 C
57 Henk Leunk & Mariet Leisink 45 12 D 7 D 3 D 23 D
58 Johanna Beltman & Janna Nijkamp 31 3 D 3 D 10 D 15 D
59 Marie Lievestro & Arie Lievestro 25 2 C 12 D 1 D 10 D
60 Rikie van Heeckeren & Riekie Wilgenhof 19 1 D 1 D 12 D 5 D